zurück  

Ausgewählte Exonyme der deutschen Sprache / Selected Exonyms of the German Language

ISO-

Code

Land

Country

Deutsches Exonym

German exonym

Aussprache

Pronunciation

Endonym

Endonym

Angepasste Endonym- Aussprache

Pronunciation adapted to the endonym

Sprache

Language

Objekt

Feature

Koordinaten

Coordinates

CN

China

Hoangho
  Huangho

ho'aŋho
  hu'aŋho

Huang He / Xatang Ġol

xŭaŋxə /
'xa:taŋ'go:l

zh / mn

Fluss / stream

37°47'N, 119°00'E

CN

China

Indus

'ɪndʊs

Shiquan He / Sengge Khamba

 ʃitʃŭan xe / 'sɛŋge 'kamba

zh / tib.

Fluss / stream

32°37'N, 79°33'E

CN

China

Jangtsekiang

'jaŋtsəkĭaŋ

Chang Jiang

'tʃaŋ 'ʤĭaŋ

zh

Fluss / stream

31°48'N, 121°10'E

CN

China

Kanton

'kantɔn

Guangzhou

'gŭaŋ ʤoŭ

zh

Stadt / town

23°06'N, 113°16'E

CN

China

Mekong

'me:kɔŋ

Lancang Jiang

 lantsaŋ ʤĭaŋ

zh

Fluss / stream

21°45'N, 101°07'E

CN

China

Mount Everest
  Tschomolungma

'maʊnt 'ɛvərɛst
  tʃomo'lʊŋma

Qomolangma Feng / Chomolongma

 tʃomo'laŋma 'fɛŋ /
tʃomo'laŋma

zh / tib.

Berg / mountain

27°59'N, 86°56'E

CN

China

Nanking

'naŋkɪŋ

Nanjing

 'nanʤɪŋ

zh

Stadt / town

32°03'N, 118°47'E

CN

China

Peking

'pe:kɪŋ

Beijing

'beĭʤɪŋ

zh

Stadt / town

39°55'N, 116°25'E

CN

China

Saluen
  Salween

za'lŭe:n

'sælwi:n

Nu Jiang

 Nu ʤĭaŋ

zh

Fluss / stream

24°10'N, 98°48'E

CN

China

Sinkiang

'zɪŋkĭaŋ

Xinjiang / Shinjang

 ʃɪn ʤĭaŋ

zh / uig.

Gebiet / region

40°00'N, 85°00'E

CN

China

Tibet

'ti:bɛt

Xizang / Bod Yul

 ʃi dzaŋ / bɔt ju:l

zh/ tib.

Gebiet / region

32°00'N, 88°00'E

CN

China

Tschomolungma
siehe / see: Mount Everest

 tʃomo'lʊŋma

 

 

 

 

27°59'N, 86°56'E

CN

China

Tsingtau

'tsɪŋtau

Qingdao

 tʃɪŋ daŏ

zh

Stadt / town

36°06'N, 120°19'E